Salmon and Sweet Potato PERi-PERi Fishcakes

Prep: 5mins
Cook: 1hr 15mins

Nutty PERi-PERi Pesto

Prep: 5mins
Cook: 25mins

PERi-PERi Mac and Cheese

Prep: 15mins
Cook: 30mins

PERi-PERi Cornflake Chicken

Prep: 5mins
Cook: 20mins